Dự Án

Khởi nghiệp

Made in Danang

Quỹ khởi nghiệp RISEMOUNT cam kết hỗ trợ và định hướng cho các dự án khởi nghiệp có ý tưởng tốt phục vụ cho cộng đồng, phát triển các sản phẩm tự hào dân tộc. Đặc biệt là các sản phẩm khởi nghiệp về: Công nghệ, y tế cộng đồng, nông nghiệp, tự động hóa, … nhằm mang đến một cuộc sống thông minh hơn, hiện đại hơn trong tương lai.
- Offline Tổ chức các workshops giữa các Doanh nghiệp và Nhà đầu tư trao đổi về các dự án Startup đang được thực hiện bởi những Cá nhân, tổ chức tại địa phương. Tạo điều kiện hướng dẫn, tư vấn các Startup mở rộng, phát triển tốt cả chiều sâu và tiềm lực tài chính.
- Website: “madeindanang.com” sẽ là 1 showroom online, giới thiệu các dự án Khởi nghiệp được thực hiện bởi những người con “Quảng Nam – Đà Nẵng” và các Doanh nghiệp khởi nghiệp khác.
- Quy từ thiện Risemount trực tiếp thẩm định & Đầu tư cho các sản phẩm khởi nghiệp: Công nghệ, nông nghiệp,…